fbpx

I. Úvodní ustanovení

Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se rozumí:

1.1 „Provozovatelem“ obchodní společnost TPBEST s.r.o.; U Vorlíků 367/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6; IČO: 24665215; DIČ: CZ24665215; spisová značka C 164508 vedená u Městského soudu v Praze.

1.2 „Areálem“ sportovní areál SPORTPARK HIT na adrese: Hradecká 775/115, Hradec Králové – Třebeš, 500 11, včetně všech sportovišť a dalších zařízení přístupných třetím osobám a určených k užívání třetími osobami. Areál provozuje a veškeré služby uvedené ve Smlouvách a Ceníku v něm poskytuje Provozovatel v rámci svého podnikání.

1.3 „Uživatelem“ fyzická osoba ve věku nejméně 15 let, fyzická osoba mladší než 15 let v doprovodu rodičů či právnická osoba, která je na základě ústní, emailové či písemné Smlouvy oprávněna k využívání nebo jednorázovému využití služeb poskytovaných Provozovatelem v Areálu.

1.4 „Odpovědnou osobou“ zaměstnanec Provozovatele či jiná osoba, která byla Provozovatelem pověřena dohledem nad čerpáním služeb ze strany Uživatele, poradenstvím, instruktáží či jakoukoli jinou činností bezprostředně souvisejícím s pobytem Uživatele v Areálu a využitím služeb poskytovaných Provozovatelem. Jedná-li dle těchto Podmínek Provozovatel, rozumí se tím i jednání Odpovědné osoby.

1.5 „Ceníkem“ přehled cen (úplat za poskytnutí) služeb, doplňkových služeb a konzumace, se kterým je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen v okamžiku vstupu do Areálu. Aktuální seznam a ceník služeb a zboží je k dispozici na recepci nebo na webových stránkách Provozovatele www.sportparkhit.cz.

1.6 „Provozním řádem“ přehled práv a povinností Uživatele nebo jiné osoby využívající služby v Areálu vypracovaný Provozovatelem, který mj. stanoví bližší podmínky poskytování služeb Provozovatelem. S tímto Provozním řádem je Uživatel povinen se seznámit. Provozní řád je k dispozici na recepci. Řádné a dostatečné seznámení se s Provozním řádem je základní podmínkou pro čerpání služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel potvrzuje, že se se všemi ustanoveními Provozního řádu v plném rozsahu seznámil a je s nimi srozuměn.

1.7 „Bezpečnostními a jinými předpisy“ právní předpisy, normy a jiná pravidla na ochranu života a zdraví platná a účinná v době využití služeb Uživatelem, kterými se je Uživatel povinen řídit, a které se přímo nebo i jen zprostředkovaně týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví při využití Areálu.

1.8 „Smlouvou“ ústní, emailová nebo písemná Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem o využití služeb v rámci jednorázového vstupu do Areálu, dlouhodobé rezervace nebo poskytnutí členství.

1.9 „Smluvními stranami“ Provozovatel a Uživatel.

1.10 „Cena služby“ poplatek za jednorázové čerpání služeb v „Areálu“.

1.11 „Cena za dlouhodobou rezervaci“ cena za čerpání služeb v „Areálu“ za celé zvolené období (standardně v tenise letní a zimní sezóna, v badmintonu hlavní a vedlejší sezóna, v beach volejbale pouze letní sezóna).

1.12 „Klientský účet“ účet spojený s identitou Uživatele založený registrací před prvním využitím služeb Poskytovatele nezbytný pro vytváření rezervací, vydání klientské karty, čerpání služeb Poskytovatele a platby kreditem.

1.13 „Klientská karta“ čipová karta sloužící k identifikaci Uživatele a jeho Klientského účtu. Tato karta umožňuje platby z Kreditu na klientském účtu Uživatele.

1.14 „Poplatkem za vystavení klientské karty“ jednorázový poplatek ve výši dle ceníku za vystavení jedné klientské karty.

1.15 „Kreditem“ částka nabitá na klientský účet Uživatele, ze které lze platit služby a konzumaci v Areálu a která umožňuje Uživateli provádět online rezervace, pokud je Kredit v dostatečné výši. Pro využití platby kreditem je nutné předložení klientské karty.

1.16 „Členským poplatkem“ pravidelná platba za členství v klubu umožňující využívání zařízení areálu, služeb a slev poskytovaných v rámci klubového členství dle zvoleného typu.

1.17 „Podmínkami“ tyto Všeobecné smluvní podmínky, se kterými je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen při uzavření smlouvy (písemně, elektronicky či ústně), a které se jako obchodní podmínky stávají součástí Smlouvy s tím, že určují část jejího obsahu.

1.18 „Sportovištěm“ venkovní i vnitřní kurty, multifunkční hřiště, fitness a pro účely těchto Podmínek i wellness.

1.19 Ceny služeb poskytovaných dle těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí platným ceníkem, který je k dispozici na recepci nebo dostupný na webových stránkách www.sportparkhit.cz.

1.20 Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláště uzavřenou smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

 

II. Jednorázový vstup na sportoviště

2.1 Uživatel je oprávněn vstoupit na Sportoviště pouze v případě, že má platnou rezervaci (vytvořenou např. telefonicky, osobně nebo online) a při vstupu do Areálu svůj příchod ohlásil na recepci.

2.2 Cenu za využití Sportoviště, další služby a konzumaci platí nejpozději bezprostředně po skončení poslední své aktivity na recepci Provozovatele (např. hotově, kartou nebo z kreditu – viz odstavec IV.).

2.3 Pro online rezervaci musí mít Uživatel volný kredit na svém klientském účtu alespoň ve výši ceny požadované rezervace.

2.4 Uživatel s nově založeným klientským účtem na internetu může provést první rezervaci i bez složeného kreditu na klientském účtu.

2.5 Při provádění rezervace osobně nebo telefonicky na recepci zohlední Provozovatel kapacity a vytíženost Areálu v požadovaném termínu a případně nabídne náhradní termín.

2.6 Rezervaci je možné bez storno poplatku zrušit nejdéle do 18 hodin předcházejícího dne, jinak bude účtován storno poplatek ve výši 100%. Uživatel je povinen tento poplatek uhradit. Provozovatel má právo na odečtení částky za tuto službu z Kreditu na klientském účtu. Při opakovaném nevyužití rezervace je Provozovatel oprávněn Uživateli možnost rezervace služeb zrušit.

2.7 Storno rezervace provede Uživatel dle zmíněných pravidel prostřednictvím webových stránek pro online rezervace nebo případně emailem na info@sportparkhit.cz. Při zaslání emailu se rezervace považuje za stornovanou teprve okamžikem obdržení emailové odpovědi od Provozovatele.

2.8 Poskytovatel může rezervaci zrušit bez storno poplatku v případě, kdy Sportoviště není před zahájením rezervované služby způsobilé k poskytnutí služby (např. technické důvody, nepřízeň počasí pro venkovní Sportoviště atd.).

2.9 V případě nezpůsobilosti Sportoviště pro poskytnutí služby vzniklé v průběhu rezervované služby je nutné kontaktovat Odpovědnou osobu, která sdělí další instrukce.

 

III. Dlouhodobá rezervace

3.1 Dlouhodobé rezervace jsou plánovány a kalkulovány vždy na dobu od prvního do posledního týdne sezóny dle jednotlivých aktivit včetně všech dní prázdnin a svátků, vyjma dní, kdy bude Areál zavřený nebo blokovaný pro uzavřenou společnost.

3.2 V rámci objednávky dlouhodobé rezervace má každý Uživatel možnost vyjmout maximálně 2 termíny, o kterých předem ví, že nebude moci rezervovanou službu navštívit.

3.3 Platbu za dlouhodobou rezervaci je nutné zaplatit vždy před zahájením dané sezóny na základě faktury vystavené Provozovatelem.

3.4 Podmínky pro zrušení jednotlivé rezervace se řídí bodem 2.5.

3.5 V případě zrušené rezervace se částka za danou aktivitu, po případném odečtení storno poplatku, vrací na klientský účet Uživatele a ten ji může využít v budoucnu, avšak pouze na totožnou aktivitu v průběhu téže sezóny (např. zruším-li tenis, mohu využít opět jen na tenis). Náhradní termíny pronájmů kurtů lze vybrat v jakoukoliv neobsazenou hodinu v průběhu sezóny.

 

IV. Kredit

4.1 Princip Kreditu spočívá ve složení finančních prostředků v Kč na Klientský účet (online platebními metodami nebo hotově či kartou na recepci areálu) za účelem využívání kreditu jako elektronické peněženky, popřípadě za účelem zvýhodněného čerpání vybraných služeb a zboží v Areálu. Dobití kreditu dále Uživatele opravňuje k vytváření rezervací včetně využívání on-line rezervačního systému. V okamžiku dobití kreditu je vhodné vlastnit nebo zakoupit Klientskou kartu, která následně slouží k identifikaci Klientského účtu a umožňuje mu platit spotřebované zboží či služby z kreditu.

4.2 V průběhu platnosti mohou Uživatel či osoba jím pověřená na klientskou kartu skládat finanční prostředky dle jejich libosti, slevy však platí až při dosažení specifikovaných podmínek.

4.3 Uživatel bere na vědomí, že vložený vklad na klientskou kartu je nevratný.

4.4 Uživatel je oprávněn se u Odpovědné osoby informovat o zůstatku Kreditu a platnosti slev, případně si zůstatek Kreditu ověří v nástroji pro online rezervace.

4.5 Podmínky nabíjení a využití kreditu včetně slev jsou uvedeny v platném ceníku.

4.6 Po uplynutí platnosti slevy získané nákupem kreditu jsou nevyčerpané prostředky nadále majetkem Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že v tomto případě ztrácí právo na čerpání výhod specifikovaných v ceníku souvisejících s nákupem kreditu, kredit však nadále může použít k úhradě zboží či služeb Poskytovatele.

4.7 Uživatel či osoba jím pověřená mohou skládat finanční prostředky na Kredit dle jejich libosti. Slevy však mohou být podmíněny jednorázovým složením prostředkům v určité minimální výši, dobou od posledního takového nabití či výší aktuálního zůstatku.

4.8 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může umožnit čerpání Kreditu i u smluvních partnerů poskytujících služby v Areálu. Použitím Klientské karty pro úhradu zboží či služeb kreditem u těchto smluvních partnerů stran souhlasí Uživatel s využitím svého kreditu u Poskytovatele pro tuto úhradu třetí straně.

V. Členství

5.1 Zakoupením konkrétního druhu členství vzniká jednomu Uživateli nebo skupině Uživatelů nárok na výhody dle Podmínek členství.

5.2 Druhy členství a s nimi spojených výhod včetně slev jsou uvedeny v platném ceníku.

 

VI. Úhrada služeb poukázkami a vouchery

6.1 Uživatel je oprávněn hradit vybrané služby poskytované Provozovatelem konkrétními poukázkami či vouchery od smluvních partnerů, jejichž aktuální seznam je umístěn v recepci Provozovatele a na webových stránkách www.sportparkhit.cz.

6.2 Uživatel bere na vědomí, žepokud bude cena poskytované služby nižší než nominální cena poukázky, není Provozovatel povinen Uživateli rozdílnou částku vracet.

6.3 Poskytovatel může platbu poukázkou či voucherem zamítnout, nebude-li možné ověřit její platnost a pravost.

 

VII. Další ustanovení

7.1 Uživatel uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle Smlouvy a Podmínek.

7.2 Prohlášení Poskytovatele o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů („GDPR“) je k dispozici na recepci nebo na webových stránkách Provozovatele www.sportparkhit.cz.

7.3 Uživatel je povinen Provozovateli zřetelnou formou oznámit změnu osobních údajů ve smyslu odstavce 8.1 Podmínek.

7.4 Uživatel prohlašuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav ani částečně nebrání ve využití služeb Provozovatele.

7.5 Uživatel je povinen řídit se při využívání služeb Provozovatele pokyny Odpovědné osoby, Provozním řádem a předpisy uvedenými v předchozím odstavci.

7.6 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při závažném porušení povinností ze strany Uživatele, zejména při uvedení nepravdivých informací při uzavírání Smlouvy, nerespektování Provozního řádu, bezpečnostních a jiných předpisů a pokynů Odpovědné osoby nebo při způsobení škody na majetku Provozovatele, příp. zdraví osob v Areálu.

7.7 Odpovědnost Provozovatele za škodu vzniklou Uživateli nebo jiným osobám při poskytnutí služeb se řídí platnými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených nebo odložených v Areálu, jestliže je Uživatel zanechal mimo místa určená Provozovatelem.

7.8 Uživateli nevznikají jakékoli nároky vůči Provozovateli z důvodů přiměřených omezení provozu areálu v nezbytných případech a rozsahu (sportovní akce, provozní uzavírky atd.).

7.9 Provozovatel poskytuje Uživateli za úplatu služby dle Provozního řádu, Ceníku a těchto Podmínek.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Podmínky mají povahu obchodních podmínek, jež jsou Smluvním stranám známé a před uzavřením Smlouvy (ústní, emailové, písemné) je každý Uživatel povinen je prostudovat. Jako takové určují část obsahu Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Změna Podmínek jako platné součásti Smlouvy je možná pouze dohodou Smluvních stran. Nebude-li dohody o jejich změně dosaženo, je každá ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět.

8.2 Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

8.3 V případě jakýchkoli sporů právních vztahů založených Smlouvou či Podmínkami sjednávají smluvní strany příslušnost obecného soudu Provozovatele.

8.4 Tyto obchodní podmínky Provozovatele vstupují v platnost ke Smlouvám uzavřeným od 1.12.2018.