fbpx

1. Každý návštěvník sportovního areálu SPORTPARK HIT na adrese: Hradecká 775/115, Hradec Králové – Třebeš je povinen seznámit se s tímto provozním řádem.

2. Areál je v provozu dle otevírací doby uvedené na webových stránkách areálu SPORTPARK HIT.

3. Vstup na jednotlivá sportoviště a do wellness centra je možný jen s platnou rezervací na dané sportoviště. Před vstupem na sportoviště je uživatel povinen ohlásit příchod na recepci areálu SPORTPARK HIT. Uživatel se identifikuje klientskou kartou případně jménem a příjmením a oznámí recepční vybrané sportoviště.

4. Nový, doposud v systému Provozovatele neregistrovaný uživatel sdělí při vytváření rezervace, případně při první návštěvě jméno a příjmení, telefonní číslo, které slouží pro komunikaci se zákazníkem a pro rozlišení zákazníků se stejnými jmény. Uvedení emailové adresy je nepovinné, ale doporučujeme ji uvést v případě, kdy chce zákazník provádět online rezervace, dostávat informace o akcích konajících se v areálu a emaily o změnách rezervací.

5. Pohyb osob mladších 12 let bez dozoru dospělé osoby je v prostorách areálu zakázán.

6. Využívat sportoviště a wellness centrum smí pouze osoby splňující všechny tyto body:

  1. osoby starší 18 let nebo děti starší 3 let, a to pod dohledem osoby starší 18 let, která je za dítě zodpovědná.
  2. osoby netrpící žádnou závažnou chorobou (zejména srdeční či oběhovou), nebo pouze se svolením svého lékaře.
  3. osoby obeznámené s technikou sportování (návštěvníci tenisových, badmintonových, beachvolejbalových a dalších kurtů), cvičení na posilovacích zařízeních (návštěvníci fitness).

7. Vstup do vnitřních prostor areálu a na vnitřní sportoviště je povolen pouze v čisté a kvalitní sálové obuvi a ve vhodném čistém sportovním oblečení. Je přísně zakázáno sportovat naboso nebo v nevhodné obuvi.

8. Cvičenec ve FITNESS je povinen při cvičení používat ručník z hygienických důvodů a kvůli ochraně koženky na strojích před působením potu. Při cvičení musí užívat vždy hmotnosti závaží odpovídající vlastní výkonové hranici. Po ukončení cviku je cvičenec povinen uvést nářadí do původního stavu, zejména vrátit nářadí a pomůcky na původní místo a otřít pomocí hadříku a dezinfekce použité nářadí a stroje. Všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají své místo. Není-li si cvičenec jistý použitím nářadí nebo strojů, požádá o pomoc obsluhu.

9. Sportovci a cvičenci v prostoru FITNESS centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud objeví závadu, je povinen ji nahlásit obsluze. Cvičení na takovémto stroji je zakázáno. Kontrola, promazání a čištění strojů probíhají v termínech dle požadavků výrobce min. 1x ročně, nebo dle potřeby.

10. Vstup do FITNESS je možný pouze po předchozí rezervaci.  Oprávnění pro vstup je na recepci nahráno na čip u klíčků od šatny (popřípadě na klientskou kartu), a následně je cvičenci umožněn vstup po přiložení čipu/karty u dveří do fitness přesně po dobu od začátku do konce rezervace. Rezervace jsou možné od celé hodiny nebo půlhodiny. Minimální délka vstupu je na půl hodiny. Po skončení rezervace má návštěvník 15 minut na osprchování, převléknutí a vrácení klíčku na recepci (nebo ukončení vstupu s použitím klientské karty). Při překročení času je návštěvníkovi účtován přesčas.

11. Návštěvník WELLNESS CENTRA je povinen se před vstupem do wellness důkladně seznámit s provozním řádem wellness, který je uložen na recepci.

12. Vstup do WELLNESS je možný pouze po předchozí rezervaci.  Oprávnění pro vstup je na recepci nahráno na čip u klíčků od šatny (popřípadě na klientskou kartu), a následně je cvičenci umožněn vstup po přiložení čipu/karty u dveří do wellness přesně po dobu od začátku do konce rezervace. Rezervace jsou možné od celé hodiny nebo půlhodiny. Minimální délka vstupu je na hodinu. Po skončení rezervace má návštěvník 15 minut na osprchování, převléknutí a vrácení klíčku na recepci (nebo ukončení vstupu s použitím klientské karty). Při překročení času je návštěvníkovi účtován účtován přesčas.

13. Osoba využívající KURTY (tenisové vnitřní i venkovní, badmintonové a beach volejbalové) může na kurt vstoupit nejdříve 3 minuty před začátkem své rezervované hodiny, nesmí však v takovém případě zasáhnout do hry osob, kteří užívají kurt v danou chvíli. Zahájit hru je možné přesně na začátku rezervovaného času. Opustit kurt je nutné přesně s koncem rezervace. Na venkovních kurtech je nutné 5 minut před skončením rezervace zahájit úklid dvorce, aby byl dvorec včas připraven pro další hru. Tenisový dvorec se uklízí nejdříve hrablem, pak sítí. Beach volejbalový dvorec se uklízí hrablem.

14. Osoba využívající DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (dětská sestava s klouzačkou a houpačkou, horolezecká stěna, dětský domeček) je povinna se před vstupem na něj důkladně seznámit s provozním řádem dětského hřiště. Toto hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let. Děti mohou vstupovat na dětské hřiště pouze pod dozorem dospělé osoby. Vstup na dětské hřiště je na vlastní nebezpečí.

15. Vstup na trampolínu je povolen pouze dětem od 3 do 14 let a to bez obuvi a pod dozorem dospělé osoby. Na trampolíně mohou být max. 4 děti o celkové hmotnosti max. 180 kg, přičemž na dopadové ploše může skákat v jeden okamžik vždy pouze jedno dítě. Vstup na trampolínu je na vlastní nebezpečí.

16. Odrážedla jsou určena pro děti do 5 let. Jízda na odrážedlech je na vlastní nebezpečí a nesmí ohrozit osoby pohybující se v areálu.

17. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů mimo prostor uzamčené šatní skříňky je na vlastní riziko. Do areálu by se neměly vnášet žádné cennosti, větší obnosy peněz a drahá elektronická zařízení. Provozovatel za tyto cenné věci neodpovídá.

18. Návštěvníci jsou povinni se před opuštěním prostor areálu řádně odhlásit na recepci a vrátit klíče od šatní skříně, popřípadě zapůjčené náčiní, ručníky a prostěradla.

19. Ve vnitřních prostorách areálu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.  Obsluha areálu má právo manipulovat s ohněm, zejména zapálit svíčky ve wellness nebo na masážích.  Ve venkovních prostorách areálu je kouření povoleno pouze na vyhrazených místech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup na sportoviště zakázán.

20. V celém areálu platí zákaz konzumace jídel na sportovištích. Pití je dovoleno nosit pouze v uzavíratelných lahvích.

21. V celém areálu platí zákaz jízdy na kole, s výjimkou přímého příjezdu od brány areálu ke stojanům na jízdní kola a výjezdu při opuštění areálu.

22. Návštěvník přítomný ve sportovním areálu neruší ostatní při sportovních aktivitách a cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.

23. Provozovatel či obsluha recepce areálu nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru areálu. Úklid je prováděn 1x denně mytím podlahy a luxováním v celém komplexu. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko desinfekčním prostředkem.

24. Sportovci a cvičenci jsou odpovědní za své chování a dodržování pravidel, za ochranu majetku svého i majetku provozovatele areálu, a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit na recepci sportovního centra.

25. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech sportovců do prostoru areálu.

26. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.

27. Provozovatel nezodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti s provozováním daného sportu nebo cvičení.

28. Prostor areálu je monitorován kamerami z důvodu ochrany majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel.

29. Při výpadku elektrického proudu jsou návštěvníci povinni neprodleně opustit veškeré vnitřní prostory areálu, tj. opustit budovu a řídit se pokyny odpovědné osoby Provozovatele.

30. Návštěvník nedodržující provozní řád může být z areálu SPORTPARK HIT vykázán.

31. Tento provozní řád areálu SPORTPARK HIT je platný od 1.12.2018.